pdficon large

Roreglement for BRYGGENS ROKLUB


§ 1. RONINGEN

 1. Roningen foregår under bestyrelsens tilsyn i henhold til DFfR’s reglement.
  Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse som bestyrelsen måtte træffe angående ordenens opretholdelse evt. ved opslag på tavlen.
 2. Der er adgang til roning året rundt i alle både. Undtaget fra dette er singlesculler og singlegig, hvor vandet skal være 10 grader før der må roes. Se i øvrigt § 2 vedrørende vinterroning.
 3. Lokalfarvandet strækker sig fra Kalvebodbroen til Trekronerfortet.
  Roinstruktion må kun foregå i havnen mellem slusen ved Sjællandsbroen og Trekroner.
  Outriggerroning må kun foregå mellem Kalvebodbroen og Knippelsbro.
  Ture ud over lokalfarvandet regnes som langtur.
  Det er ikke tilladt at ro ind i Nyhavn.
  Overbæring gennem stigbordene ved slusen må kun ske ved rolige strømforhold. Ellers skal slusen benyttes i dennes åbningstid.
 4. Roerne frigives efter endt instruktion i inrigger og aflagt svømmeprøve på 500 m eller dokumentation for samme.
  Roerne frigives til roning i andre bådtyper efter endt instruktion i disse.
  Frigivelse vurderes af en instruktør i den pågældende bådtype.
  For alle roere skal svømmeprøven gentages hvert tredje år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve en fornyet svømmeprøve.
 5. Ingen båd må gå ud, uden at den er fuldt bemandet.
  Ting, der ikke hører til bådens og holdets udrustning må ikke medtages.
  Det til en båd hørende materiel må ikke overflyttes til en anden båd.
  Redningsveste til hele mandskabet samt bådshage og øsekar skal medbringes. Det er tilladt at medbringe svømmeveste indenfor lokalfarvandet.
  Passagerer må ikke medtages, undtaget er dog miniroere iført redningsvest.
  Inriggere skal føre klubbens stander samt ved langture DFfR’s splitflag.
 6. Styrmanden skal forvisse sig om, at alle roere er frigivet.
  Styrmanden noterer følgende i rokort før holdet går ud:
  • Dato og bådens navn.
  • Besætningens navne (det skal fremgå, hvem der er styrmand).
  • Turens mål og afgangstidspunkt, samt ved langture forventet hjemkomst.
  Efter hjemkomst noteres tidspunkt og antal roede kilometer.
 7. Efter benyttelsen af en båd påhviler det roerne under styrmandens ledelse og ansvar at rengøre båd og årer. Intet materiel må henligge på bro, slæbested eller forplads, men alt skal straks efter benyttelsen bringes på plads i bådehuset.
 8. Styrmanden har kommandoen over holdet og bærer ansvaret såvel for holdets opførsel, som for at båden behandles på den omhyggeligste måde. Skulle båden eller løsøret lide overlast, skal styrmanden straks give nøjagtig melding til bestyrelsen samt indføre skaden i rokort.
 9. Ethvert medlem er pligtig til at erstatte den skade, han har påført båd, årer eller andet løsøre, hvis dette er sket ved grov uagtsomhed eller overtrædelse af reglementer og bestemmelser – alt efter bestyrelsens skøn.
  Bemærk at DFfR anbefaler, at alle udskrevne styrmænd har en privat ansvarsforsikring. (https://roning.dk/kerneydelser/viden/forsikring-gennem-dffr/)
 10. Rygning i klubbens både er ikke tilladt.
 11. Badning fra klubbens både er ikke tilladt.
 12. Ingen må gå i bådene uden at være iført hensigtsmæssigt fodtøj og beklædning.
 13. Ved langture skal turen og mandskabet godkendes af en af rocheferne.
  Både til weekend-, fælles- og ferieture skal så vidt muligt bestilles to dage forud. Retten til at disponere over en forudbestilt båd bortfalder, hvis bådbesætningen ikke senest en halv time efter fastsat tid fuldtalligt har indfundet sig i klubben.
 14. Træningsholdene sammensættes af kaproningsudvalget, som udtager kaproningsholdene. Bestyrelsen bestemmer, hvilke løb, klubben starter i.
 15. De trænende roere og styrmænd må rette sig efter kaproningsudvalgets instrukser og kan efter kaproningsudvalgets skøn erstattes af andre.

§ 2 VINTERRONING
Roning i tiden mellem standerstrygning og standerhejsning.

 1. Frigivne roere kan deltage i vinterroning.
  Ungdomsroere under 15 år skal dog have forældres eller værges skriftlige tilladelse.
  Styrmanden skal være seniorroer.
 2. Rofarvandet strækker sig fra slusen ved Sjællandsbroen til Trekronerfortet inkl. havneløb og kanaler.
 3. Der må roes fra en 1/2 time efter solopgang til en 1/2 time før solnedgang, når vejret tillader det.
 4. For singlegig (trimmy) samt for outrigger gælder, at den skal ledsages af en inrigger eller en motorbåd, eller overvåges af en cyklist fra land. I sidstnævnte tilfælde vil det kun være tilladt at ro mellem slusen ved Sjællandsbroen og Langebro.
  Dispensation fra denne paragraf kan kun gives under særdeles gunstige vejrforhold, og kun for både med mindst 2 årer ud til hver side. Endvidere er det et krav, at mindst én person udenfor bådeholdet har kendskab til holdets aktivitet.
  Bemærk den særlige regel for singlesculler og singlegig, hvor vandet skal være mindst 10 grader før der må roes, jf. §1 pkt. 2.
 5. Samtlige roere skal være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller oppustelig redningsvest.
 6. Overtrædelse af reglementet medfører øjeblikkelig inddragelse af ro tilladelse og behandles i bestyrelsen i overensstemmelse med roklubbens love og reglementer.

§ 3. RETTIGHEDER

 1. Kun de medlemmer, der er i besiddelse af en for bestyrelsen dokumenteret styrmandsret, er berettiget til at føre klubbens både.
 2. LOKALSTYRMANDSRET kan erhverves i 1. sæson som aktiv roer efter 20 udførte ture og gennemgået lokalstyrmandskursus og -prøve.
  Ansøgeren skal have deltaget i ture i hele lokalfarvandet.
  Lokalstyrmænd har ret til at føre både i klubbens lokalfarvandet.
 3. LANGTURSSTYRMANDSRET kan erhverves i 3. sæson som aktiv roer efter gennemgået langtursstyrmandskursus.
  Ansøgeren skal:
  • Have opnået lokalstyrmandsret.
  • Have brugt sin lokalstyrmandsret i klubben aktivt, gerne en hel rosæson, dvs. have haft styrmandsansvaret på en række ture og under varierende vejrforhold.
  • Have deltaget i flere langture, roet i forskellige farvande og ligeledes under varierende vejrforhold. Mindst én af turene bør være med overnatning.
  • Ansøgeren skal have aflagt prøve i i at tage redningsvest på i vandet samt svømning med åre.
  • Envidere bør ansøgeren have aflagt prøve i kæntring.
 4. OUTRIGGERRET I (scullerret) kan opnås af roere med lokalstyrmandsret efter gennemført roinstruktion i singlesculler.
 5. OUTRIGGERRET II kan opnås af roere der har gennemført roinstruktion i outrigger men ikke ønsker at ro singlesculler. Denne ret giver lov til at ro i outriggermateriellet uden en instruktør men sammen med en der har outriggerret I.
 6. GIG-BÅDE og TRIMMY (singlegig) må roes af roere med lokalstyrmandsret efter gennemført roinstruktion i bådtypen. Scullerret giver automatisk ret til at ro gig-båd og trimmy.
 7. INSTRUKTØR opnås ved at deltage i DFfR’s klubtræner A & B.
 8. OURRIGGER INSTRUKTØR opnås når du har klubtræner A & B samt har outriggerret I.
 9. Ovennævnte rettigheder tildeles af bestyrelsen efter dennes suveræne skøn over ansøgerens kvalifikationer og erhverves således ikke automatisk ved opfyldelsen af nævnte krav. Bestyrelsen kan derfor også uden varsel tilbagekalde de tildelte rettigheder.

§ 4. GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Rochefen fører et kartotek over de aktive medlemmer med angivelse af medlemmernes dokumentation af svømmefærdighed og evt. styrmandsret osv.
 2. Rochefens handlinger er under ansvar for den øvrige bestyrelse.
 3. Det påhviler alle medlemmer at deltage i den årlige klargøring af bådemateriellet, samt rengøring og vedligeholdelse af klubhuse og anlæg.
 4. Det er ethvert medlems pligt at repræsentere klubben indadtil og udadtil på en værdig måde.
 5. Overtrædelse af klubbens love, regler eller vedtægter kan medføre karantæne eller eksklusion.
 6. Kun rochefen eller dennes befuldmægtigede kan dispensere fra roreglementet.

FOR UNGDOMSAFDELINGEN GÆLDER
I TILLÆG FØLGENDE REGLER

 1. Ved indmeldelse må hjemmets skriftlige tilladelse forevises.
 2. Roningen foregår under ungdomslederens tilsyn i henhold til DFfR’s og klubbens reglement.
 3. Dygtige og ansvarsbevidste ungdomsroere kan tildeles styrmandsret efter samme regler som for lokalstyrmænd, dog tidligst efter det fyldte fjortende år.
 4. Ungdomslederen har ansvaret for og træffer alle beslutninger vedrørende de unges roning.

Vedtaget af bestyrelsen den 21. august 2023