Vedtægter for BRYGGENS ROKLUB

 

  §1 Navn og Formål
1.1 Klubbens navn er Bryggens Roklub. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport.
1.2 Klubbens formål er under gode og kammeratlige forhold, at give sine aktive medlemmer lejlighed til at dyrke rosport.
1.3 Klubben er stiftet i 1951 og har hjemsted i Københavns Kommune.
   
  §2 Medlemskab
2.1 Som aktive medlemmer kan optages alle der støtter op om klubbens formål.
2.2 Som passive medlemmer kan optages alle, der ved deres medlemskab ønsker at støtte klubben. Passive medlemmer har adgang til klubbens område såvel som til medlemsmøder og generalforsamling. Passive medlemmer kan deltage i drøftelserne på medlemsmøder og generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.
2.3 Skriftlig ansøgning om medlemskab stiles til bestyrelsen.
   
  §3 Kontingent
3.1 Kontingentet fastsættes på klubbens generalforsamling.
3.2 Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, bevilge kontingentfrihed for et begrænset tidsrum.
   
  §4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned.
4.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af en generalforsamling, bestyrelsen eller når forlangende derom rettes til bestyrelsen af mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af en bestemt grund.
4.3 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen skal indeholde dagsorden, og kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Ved vedtægtsændringer anføres tillige hvilke paragraffer i vedtægterne som ønskes ændret.
4.4 Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til klubbens formand senest 4 uger før.
4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivningen. Stemmeafgivelsen skal være skriftlig, når mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
4.6 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.7 På den ordinære generalforsamling foretages:
 1. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingenter.
 5. Disponering af Roklubbens midler.
 6. Behandling af de forslag som i henhold til foranstående bestemmelser er indkommet fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt.
4.8 På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
4.9 Beslutninger om ændring af klubbens vedtægter skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberttigede medlemmer.
4.10 Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
   
  §5 Valg
5.1 Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af:
 • Formand
 • Kasserer
 • Rochef
 • 3 medlemmer
5.2 Kun aktive medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
5.3 Formanden, kassereren og rochefen vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv.
5.4 Bestyrelsen og 3 suppleanter, samt 2 revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.
5.5 Genvalg kan finde sted.
5.6 Der kan ikke ydes medlemmer kontant vederlag for hverv som bestyrelsesmedlem.
5.7 Fraværende valgbare medlemmer kan vælges når der foreligger skriftligt tilsagn om at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
   
  §6 Bestyrelse og revision
6.1 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden.
6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede.
6.3 Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
6.4 Klubben tegnes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden og kassereren i forening, dog således, at i alle anliggender af økonomisk betydning, af formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
6.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
6.6 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
6.7 Klubbens økonomi er baseret på kontingenter.
6.8 Regnskabet revideres af klubbens revisorer, der forsyner det med påtegning om, at det er retvisende og i overensstemmelse med god regnskabsskik.
6.9 Klubbens midler opbevares i overensstemmelse med derom mellem bestyrelsen og revisionen truffet aftale.
6.10 Bestyrelsen kan disponere over afkastet af fondsmidlerne. Større anskaffelser kræver en godkendelse på en generalforsamling.
   
  §7 Udelukkelse og eksklusion
7.1 Det er ethvert medlems pligt at overholde og være med til at påse, at andre medlemmer overholder klubbens vedtægter samt de ordensregler, som er udarbejdet af bestyrelsen og bragt til medlemmernes kundskab.
7.2 Overtrædelse af vedtægter og ordensregler kan efter bestyrelsens afgørelse medføre udelukkelse fra roning i kortere eller længere tid. Grove eller gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion af klubben. En eksklusion af et medlem skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det medlem, bestyrelsen indstiller til eksklusion, har ret til at være til stede og udtale sig.
   
  §8 Udmeldelse
8.1 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt og med 3 måneders varsel.
   
  §9 Klubbens opløsning
9.1 Forslag om klubbens opløsning kræver vedtagelse på to generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.
9.2 Ved forslagets behandling på første generalforsamling skal mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer være til stede, og beslutningen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
9.3 Ved anden generalforsamling afgøres forslaget usanset de mødte medlemmers antal, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.
9.4 Såfremt det bliver vedtaget at opløse klubben, skal den ved klubbens opløsning indestående formue, samt beløb, der fremkommer ved salg af inventar, rekvisitter m.v. og når eventuelle forpligtelser er afviklet, tilfalde et almennyttigt formål indenfor rosporten efter generalforsamlingens beslutning.
9.5 Klubben hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.
   

senest ændret 14. februar 2023